Constel·lacions familiars

constelacions familiars x web

Constel·lacions familiars
Sergi Botella | Lúa Coderch | Matías Costa | Paco Chanivet |
Lola Lasurt | Ita Puig | Ryan Rivadeneyra | Katerina Še

A cura d’Alexandra Laudo [Heroínas de la Cultura]

La família o el parentesc és el principi d’organit­zació bàsica dels individus en la societat. Les relaci­ons familiars es defineixen, d’una banda, en termes de consanguinitat o de llei, i de l’altra, en termes d’adscripció a una cultura compartida, conformada per un conjunt de pràctiques i experiències viscudes i/o transmeses. La dimensió temporal és important en la construcció d’aquesta cultura col·lectiva que conforma l’imaginari i la identitat familiar: les vivèn­cies dels parents que ens precedeixen, les relacions familiars anteriors, donen significat a les presents; i aquestes, alhora, incideixen en la construcció de les relacions familiars futures.

Com s’organitza la memòria a través de les rela­cions familiars? Com abracem allò que forma part de la nostra biografia però que ha succeït amb anteri­oritat a la nostra existència? I alhora, com testimo­niem i transmetem als qui ens succeeixen allò que hem viscut?

L’exposició col·lectiva Constel·lacions familiars parteix d’aquests interrogants i reuneix un conjunt d’obres d’artistes visuals contemporanis que, pre­nent com a punt de partida l’àmbit de la família i les relacions entre els seus membres, plantegen as­pectes vinculats a l’organització de la identitat i la memòria amb relació a la genealogia, i explora con­ceptes com ara el llegat, la transmissió, la biografia i l’arxiu.

Són propostes que s’articulen, en gran part, a partir de materials i documents que busquen con­signar l’experiència individual i familiar, que desple­guen un ordre simbòlic particular, i que apel·len a una memòria i a un temps històric personal, desvinculat de les grans narracions institucionals.

Una producció del Terrassa Arts Visuals, adaptada pel M|A|C, en itinerància pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

logo aj terrassa blanc
logo terrassa arts visuals

GENECUL