Protecció de dades

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, l’AJUNTAMENT DE MATARÓ amb CIF P0812000H, amb domicili a la Riera, núm. 48, 08301 de Mataró us informa:

 

Finalitat Enviament dels butlletins culturals
Legitimació El tractament de les dades està legitimat pel consentiment de l’interessat/da i/o del seu representant legal que atorga aquest document.
Destinataris No se cedeixen les dades a cap tercer.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar-ne el tractament, oposar-s’hi o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Es pot fer dirigint la petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@mataroartcontemporani.catTanmateix, l’interessat/da també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Conservació de les dades Les dades seran conservades durant el temps necessari per a la finalitat del tractament per a les quals han estat recollides.

 

Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que us comprometeu a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el vostre consentiment per a utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

L’Ajuntament de Mataró us informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.

 

Dades de Contacte
Adreça postal: La Riera, 48 – 08301 Mataró
Telèfon: (+34) 937 582 698
Adreça electrònica: info@mataroartcontemporani.cat